INZERCEPRACE.CZ EMODELING.CZ
PŘIHLÁ©ENÍ

registrovat

Interview s Philem Woodsem
4/9/2000 | Daniel Schwarz

Interview s Philem WoodsemV roce 1947 jsem ±el do New Yorku studovat přes léto Manhattanskou hudební ±kolu a na podzim jsem se přihlásil na Julliard, který jsem dělal čtyři roky. Bydlel jsem na 93. ulici blízko řeky Hudson v podnájmu společně se Salem Salvadorem a Halem Serrou. Ná± kutloch byl ve stejném domě, ve kterém bydleli Jimmy Raney a Tal Farlow. Pamatuji se na Johna Collinse, Johnyho Smithe, Chucka Wayneho, Tala, Sala a Jimmyho, jak v±ichni spolu jammovali pozdě do noci. Usly±el jsem tam neuvěřitelně dobrou muziku. Stra±ně jsem se chtěl připojit, ale bylo mi řečeno, µe je±tě nejsem připraven. A já nebyl!

Zatímco jsem byl na Julliardu, hrál jsem také čtvrtý tenor v bandu Charlieho Barneta. V den své závěrečné zkou±ky jsem vystupoval v divadle Apollo v sedmi představeních denně. Musel jsem si naplánovat svého Mozarta a Brahmse mezi jednotlivá show. Toho dne mi také ukradli klarinet! Důvodem, proč jsem se tak náhle objevil na scéně v padesátých letech, byl vět±í počet bandů , a tak více příleµitostí být sly±en. Dostal jsem moµnost hrát v pondělní večery v Birdlandu, coµ mě dovedlo aµ k Birdland All Stars turné, kterým jsem na sebe upozornil Neala Helftiho, k jehoµ kapele jsem se pak připojil. Právě zde mě sly±el Quincy Jones a poznal, µe umím tro±ku hrát, a proto mě doporučil do bandu Dizzy Gillespieho. Prostě jsem vµdy byl na pravém místě v pravý čas. A také to byly zlaté časy big bandu. Jedním z mých vět±ích kousků bylo, kdyµ jsem zaujal místo Jackieho McLeana v bandu George Wallingtona.

V té době jsem hrál na několika newyorských jam sessionech s Charliem Parkerem. Hrál jsem v Nut clubu v Greenwich Village pro striptérky a přemý±lel o svém saxofonu a hubičce - obvyklé pochybnosti, které mívají mladí muzikanti. Kdosi řekl: "Bird jammuje naproti přes ulici," a já ±el hned k Archerovi, ten je tam dodnes, Bird tam hrál na bariton malíře Harryho Riverse. Zeptal jsem se: "Pane Parker, nezkusil byste mou altku?" Souhlasil, a tak jsem běµel přes ulici pro můj saxofon. Kdyµ na něj zahrál, připadalo mi µe můj nástroj zní fakt dobře. Nic s ním nebylo! "Teď to zahraj ty!", řekl. Udělal jsem jakousi jeho vetchou imitaci a dostal jsem pochvalu: "To zní opravdu dobře, synku." Byl k mladým muzikantům velmi laskavý a bedlivě je sledoval. Nemyslím tím, µe jsme byli jedna ruka, ale někdy přicházel do The Open Door nebo do Charie's Tavern. Ostýchal jsem se hrát přímo před ním, vµdy jsem se nějak schoval. Někdy hrálo v The Open Door 25 saxofonů a kdyµ při±el Bird, vět±ina z nás ti±e sbalila nástroje a jen poslouchala.

Nikdy jsem nedospěl k tomu, aby mi to znělo jako Charliemu Parkerovi, ale to prostě nejde. Proč není více chlapíků, kteří by skládali jako Beethoven? Najde± si svou vlastní cestu k uskutečnění něčeho, co je inspirováno mistrem. A tak snad najde± způsob tvorby muziky, která je tvá a nejen kopie nebo mdlá imitace. Měl bys zkusit nalézt svou identitu v inspiraci někoho jiného. Ale toto je způsob, kterým se to dělá uµ od doby, kdy lidé malovali po stěnách jeskyní.

Gena Quilla s bandem Arta Mooneyho jsem poprvé sly±el na jam sessionu Teddyho Charlese. Gene se mě hned zeptal, co bych si zahrál. Cokoli se ti hodí, odpověděl jsem. "Donna Lee fast!" řekl. Drµel linku a to unisono bylo opravdu dobré. Hráli jsme celý den a večer, pak ±li do baru a od té doby jsme byli jak bratři. Stali jsme se preferovanou saxofonovou sekcí pro mnoho aranµérů pracujících v New Yorku - jako byli Quinsy a Oliver Nelson, Gary McFarland, Bob Brookmeyer a Ralph Burns. Zbytek upřednostňované sekce tvořili Al Cohn, Zoot Sims a Sol Schlinger nebo Danny Bank na bariton. Měli jsme kapelu, kterou jsme nazvali Phil And Quill. Nikdy jsme necestovali. Dělali jsme pro Vanguard, Half Note a nějaká men±í vystoupení.

Turné Birdland All Stars se uskutečnilo v roce 1956 a v '57 jsem jezdil s Dizzyho big bandem. Pro Střední východ jsme měli jako prvního trumpetového sólistu Joea Gordona. Hráli jsme v Abadanu, Iranu, Beirutu Dama±ku - v±echna ta problematická místa. Často jsem říkával, µe měli vícekrát poslat Dizzyho, byl by to lep±í svět. Na turné po Jiµní Americe nás Joe Gordon opustil a při±el Lee Morgan.

Band Quincy Jonese byl zformován speciálně kvůli turné po Evropě v roce 1959 - kapela se nikdy neukázala v New Yorku. Dala se dohromady kvůli show "Free and Easy", coµ byl remake show Harolda Arlena "St. Louis Woman". Byl to vynikající band s Clarkem Terrym, Bennym Baileym, Buddem Johnsonem, Porterem Kilbertem, Jeromym Richardsonem - seznam by byl dlouhý. V Evropě jsme byli rok. Začínali jsme v Amsterdamu. Měli jsme velký úspěch, který o dva měsíce později pokračoval v Paříµi. Podařilo se udrµet celý big band s pěti saxofony po deset měsíců, dokud jsme se nevrátili do Států. Ekonomická realita byla taková, µe jsme se museli stáhnout na čtyři saxofony. Trvalo to asi měsíc. Udivující je, µe jsme zvládli deset měsíců v Evropě, zatímco v New Yorku jsme se udrµeli jen pár týdnů. Quincy ztratil na tomto výletě mnoho peněz. Zařizoval v±echny rezervace a podobně. Lidé mu říkali, µe je cvok a µe nemůµe vydrµovat big band v Evropě, a tak ho tato episoda dovedla k ukončení produkce tohoto businessu.

První z mých velkých projektů "The Rights Of Swing" pro Candid Records se uskutečnil v roce 1961. Producentem v Candid byl tehdy Nat Hentoff. Dostal na tu dobu celkem dost peněz a poµádal mě: "Udělej pro mě album", a to bylo první zplnomocnění, které jsem kdy dostal. Peníze mi dal za napsání partu (pětidílná suita trvající 40 minut, Candid 90160). Quincy dirigoval, měl jsem dobrý band. Pouµili jsme některé kluky z Quincyho turné. K napsání toho kousku jsem pouµil v±ech mých muzikantských zku±eností. Je tam přímá citace z kousku Back And Blow, jenµ jsem napsal pro album Jimmy Raney. V poslední části jsem pouµil pár nápadů ze Stravinského "Rites of Spring". Tuhle věc jsem studoval přes deset let, rozebral, analyzoval a vychutnal si ji, takµe jméno mého album je smeknutím panu Stravinskému. Mám rád obě strany mince, jazzovou i symfonickou hudbu.

Celkem se mi líbilo hrát "Concerto For Alto" Mannyho Albama s celým orchestrem. Jelikoµ jsem se učil jako klasický klarinetista, hraje se mi s orchestrem dobře a umím dost dobře číst noty. Gary McFarland a Oliver Nelson pro mě do svých kousků psávali i speciální klarinetové party.

V roce 1962 jsem je turné po Rusku s Bennym Goodmanem. Nebyl to sice nejlep±í člověk, ale výborný umělec! To bylo opravdu jediné, oč jsme se starali - pořádné umění. Nikdo ale nechápal, proč byl na své muzikanty tak neurvalý. Chtěl, abychom zněli jako jeho band z roku 1938. Bylo to hodně netypické pro muµe, který udělal tolik revolučního pro muziku, aby byl nachytán takhle v minulosti. Kdokoli si získal publikum, byl mu ubrán prostor k sólu. Bylo to zvrhlé. Nemyslím si, µe byl vµdy takový, asi ho chytlo něco aµ ve stáří. To bylo jedinkrát, co jsem pro něj dělal. Měli jsem dost jeden druhého.

Pak jsem ho viděl uµ jen v roce 1976. Vyhrál jsem Grammy za práci na "Images" Michela LeGranda, které vyhrálo v kategorii nejlep±í big bandové album. Benny Goodman tehdy uváděl oceňování a řekl: "Uµ jsem se bál, kde je ti konec, chlapče!" A já odpověděl: "Taky jsem o tobě přemý±lel, Benny."

Kdyµ Benny zemřel, John Frosk zvaný Jerry Dodgion řekl: "Mám pro vás dobrou a ±patnou zprávu. Ta dobrá je, µe včera v noci zemřel Benny. A ta ±patná je, µe skonal ve spánku."

Poprvé jsem se připojil s elektrofonickým Varitonem, kdyµ Beck hrál na elektrické piano, a brzy nato jsme se dali dohromady. Neexistuje nic, co by se mi nelíbilo na tom, co v té době dělal Miles Davis. Cokoli dělal, já ho kopíroval. Měl jsem rád jeho hudební směry. Kdykoli je změnil, já je změnil taky. Mnohé jeho novátorské věci jsem obdivoval a na±el jsem si vlastní způsob, jak s nimi experimentovat, ov±em s pouµitím jeho technik.

Variton potlačuje vlastní tón, a tak jsem zkou±el wood-wind amp. Pak jsem ale dostal pedál wah-wah a to byla bomba. Měl jsem také kruhový modulátor od Oberheim. Kdyµ spojí± tyhle dvě věci, dostane± pěkně protivný zvuk! Pamatuji se, jak si Leonard Feather při±el poslechnout elektro-band, který jsem dal dohromady v Kalifornii v roce 1972. To byl opravdový experiment, je±tě vět±í neµ byl European Rythm Machine. Já jsem v té době inklinoval k Paříµi a co tam frčelo jsem hned přestěhoval do Kalifornie, kde jsem v tom pokračoval a objevoval jsem nové elektronické cerepetičky. Uchytili jsme se v konkursu pro Elektra Asylum, ale týden po něm převzal vedení ve společnosti David Gefford a zru±il ve±kerá spojení. Často přemý±lím, co by se asi stalo, kdyby se taková velká společnost postavila za big band.

Později jsem hodně psal. Rád jsem hrál melodicky. Jsem melody man. Rád hraji píseň, mám rád formu. Nemyslím, µe bych je±tě dělal nějaké experimenty, tě±í mě hrát variace na témata, které mám moc rád. Miluji Great American Soing Book.

Album Mosaic vychází z 20-leté retrospektivy pokrývající kvarteta a kvinteta. Je zobrazením celé cesty zpátky k bandu s Harrym Leahem a prvnímu kvartetu s Mikem Melillou, Billem Goodwinem a Stevem Gilmorem. Je tam také něco z Japonska se Zoot jako na±imi hosty. Pokračuje pak aµ do současnosti s Brianem Lynchem a Jimmem McNeelym. Nepřeceňuji ankety a µebříčky. Měl jsem vµdy dost ±těstí, µe jsem hodně z nich vyhrál a µe tento úspěch mi pomohl jít dál. Publicita s tím spojená je důleµitým doplňkem.

Steve Voce je britský renomovaný jazzový pisatel, dlouhou dobu jiµ přispívá do Jazz Journal International, kde se poprvé objevil i tento článek.

[Zpět na přehled článků v rubrice OSOBNOSTI.]